Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Hirohide Saito (Professor)

Principal Investigators

Dept. of Life Science Frontiers 
Hirohide Saito (Professor)

Professor
Hirohide Saito
Assistant Professors
Yoshihiko Fujita Hirohisa Ohno
Researchers
Hideyuki Nakanishi Shunsuke Kawasaki
Moe Hirosawa
Visiting Researchers
Kim Shin-Il Nobuhiro Tsushi
Teruo Susumu
Technical Staffs
Karin Hayashi Megumi Mochizuki
Graduate students
Kaoru R Komatsu Kenjiro Kotake
Hiroki Ono Shunsuke Sumi
Shoudai Komatsu Sora Matsumoto
Mari Yamagata Shigetoshi Kameda
Malvin Leonardo Pardi
Research Student
Clarissien Ramongolalaina
Undergraduate Students
Miyazato Tomohiro
(MD Researcher Course)
Emi Miyashitai
(Office Assistant)
Secretary
Miho Nishimura
go top