Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Hirohide Saito (Professor)

Principal Investigators

Dept. of Life Science Frontiers 
Hirohide Saito (Professor)

Professor
Hirohide Saito
Assistant Professor
Yoshihiko Fujita
Researchers
Hideyuki Nakanishi Hirohisa Ohno
Shunsuke Wada (JSPS fellow) Shunsuke Kawasaki
Nobuhiro Tsushi Shin-Il Kim
Technical Staffs
Karin Hayashi Megumi Mochizuki
Graduate Students
Moe Hirosawa Satoshi Matsuura
Kaoru R Komatsu Kenjiro Kotake
Sae Akamine Hiroki Ono
Kazuma Fukuya Sora Matsumoto
Mari Yamagata
Undergraduate Students
Miyazato Tomohiro
(MD Researcher Course)
Emi Miyashitai
(Office Assistant)
Secretary
Miho Nishimura
go top