Research Activities

Research Activities

Home › Research Activities › Principal Investigators › Jun Takahashi (Professor)

Principal Investigators

Dept. of Clinical Application 
Jun Takahashi (Professor)

Professor
Jun Takahashi
Assistant Professor
Asuka Morizane Daisuke Doi
Project Manager
Ryuta Asada
Researchers
Tetsuhiro Kikuchi Hideya Sakaguchi
Bunpei Samata
Technical Staffs
Kei Kubota Emi Yamasaki
Tomoka Ashida Yukiko Morita
Yoshie Tanikawa Yudai Fujita
Yuki Katano Mika Souen
Yuka Ozaki Rika Takaichi
Graduate Students
Noritaka Sano Grinand Luc
Takenori Ogura Tadashi Sunohara
Sadaharu Torikoshi Hermanto Yulius
Yoshifumi Miyawaki Takahiro Kitahara
Akiko Fukumoto
Research Students
Yasushi Koshiba Takafumi Shimogawa
Visiting Researchers
Hiroaki Magotani Kenji Yoshida
Satoe Hiramatsu Hideaki Takahashi
Tomohisa Kato
Administrative Staffs
Hitomi Nakamura Rena Shiga
go top