Members

 • Professor
  • Tatsutoshi NAKAHATA
 • Associate Professor
  • Megumu K. SAITO
 • Assistant Professor
  • Akira NIWA
  • Mitsujiro OSAWA
 • Researchers
  • Michiko YOSHIDA
  • Yoshinori SUGIMINE
  • Yoko NISHINAKA
  • Kenichi ISODA
 • Research Fellow of JSPS (PD)
  • Fumiko HONDA-OZAKI
 • Visiting Researcher
  • Munetada HARUYAMA
 • Joint Researcher
  • Ryosuke SEKI
 • Graduate Students
  • Takehiro IKI
  • Shigeharu OH
  • Kosuke KIRINO
  • Jun ITO
  • Ryo OHTA
  • Naoya MAEGAWA-SUZUKI
  • Akihiro IKENAKA
  • Norikazu SAIKI
  • Jose ICHISHIMA
  • Haruna ITO
  • Hiroyuki MATSUBARA
 • Technical Staff
  • Seiko NISHIMOTO-BENNO
  • Ikumi KODANAKA
  • Ryunosuke IKEDA
  • Hirotsuna WATANABE
  • Saori NAKAMURA-KANAMORI
  • Hiroaki ONDA
  • Yuri KAWASAKI
  • Kazuki KOBAYASHI
 • Secretary
  • Harumi WATANABE